18-11-2020

Højrefløjen i britiske Labour suspenderer Jeremy Corbyn.

Magtkampen i det britiske Labour-parti mellem en venstrefløj bag Jeremy Corbyn og en Tony Blair-inspireret højrefløj med Keir Starmer i spidsen har senest udmøntet sig i en suspension af Jeremy Corbyn.

Højrefløjens formelle begrundelse for suspensionen er en rapport udarbejdet af en såkaldt uafhængig kommission Equal and Human Rights Commission.

Rapporten har titlen ”Investigation of Anti-semitism in the Labour Party”.

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/investigation-into-antisemitism-in-the-labour-party.pdf

Rapporten benytter en definition af begrebet “antisemitisme”, som er yderst tvivlsom og meget omstridt.

Jeg har skimmet kommissionen beretning, som i bedste fald er mangelfuld - i værste fald direkte misledende.

Rapporten beskylder personer, som tilhører Labours venstrefløj for ”antisemitisme”.

Rapportens forfatter benytter en definition af ”antisemitisme”, som er yderst tvivlsom og omstridt.

Rapportens definition af ”antisemitisme” er hentet fra ECHR.

I rapporten defineres ”antisemitisme” påfølgende måde:

Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”

I egen oversættelse lyder det som følger:

[En bestemt opfattelse af jøder, som kan komme til udtryk som had til jøder. Retoriske eller fysiske manifestationer på antisemitisme er rettet mod jøder eller ikke-jøder som enkeltindivider og/eller deres ejendom, mod fælles jødiske institutioner eller religiøse faciliteter.]

Antisemitisme kan altså ifølge rapporten være rettet både mod jøder og ikke-jøder.

Men som det fremgår af de fremførte eksempler i rapporten er ”antisemitisme” primært rettet mod jødiske medlemmer af Labour.

Rapporten anfører eksempler på ”antisemitisme”, som har været brugt af personer på venstrefløjen i Labour og bemærker i den anledning følgende:

"Examples that we found included referring to the idea that Jews are part of a wider conspiracy or are responsible for controlling others and manipulating the political process, including the Labour Party. For example, referring to Jewish people being a ‘fifth column’.

I egen oversættelse:  

[ideen om at jøder er del af en bredere konspiration eller er ansvarlige for at kontrollere andre og manipulerer den politiske proces - også i Labour-partiet. F.eks. ved at referere til jøder som ”5. kolonne”.]

Rapporten kommer med 2 eksempler på sådanne ideer og billeder (troper) af jøder i Labour:

Local Rossendale Borough councillor, Pam Bromley, posted on Facebook: ‘Had Jeremy Corbyn and the Labour Party pulled up the drawbridge and nipped the bogus AS [antisemitism] accusations in the bud in the first place we would not be where we are now and the fifth column in the LP [Labour Party] would not have managed to get such a foothold ... the Lobby has miscalculated ... The witch hunt has created brand new fightback networks ... The Lobby will then melt back into its own cesspit.’ .

I egen oversættelse:

[Det lokale medlem af byrådet i Rossendale Pam Browley  postede på Facebook:

Havde Jeremy Corbyn og Labour-partiet trukket vindebroen op og kvalt de falske beskyldninger om antisemitisme i fødslen ville vi for det første ikke være der, hvor vi nu befinder os og den 5. kolonne i Labour ville ikke have været i stand til at skabe sig et sådant fodfæste … lobbyen [mod Corbyn] har forregnet sig . . . Heksejagten har skabt helt nye netværk . . . Lobbyen vil så rådne op i sin egen slamkiste.”]

Rapportens 2. eksempel på troper om jøder.

Labour Party agents denied antisemitism in the Party and made comments dismissing complaints as ‘smears’ and ‘fake’.

This conduct may target Jewish members as deliberately making up antisemitism complaints to undermine the Labour Party, and ignores legitimate and genuine complaints of antisemitism in the Party. These comments went beyond simply describing the agents’ own personal experience of antisemitism in the Party.”

I egen oversættelse:  

[“Medlemmer af Labour-partiet benægtede, at der eksisterede antisemitisme i partiet og kom med kommentarer, som afviste klager som ”smædeskrifter” og som ”falske”.

Denne adfærd kan sigte på jødiske medlemmer af Labour som bevidst søger at opfinde anklager om antisemitisme i Labour-partiet og som ignorerer lovlige og ægte klager om antisemitisme i partiet. Disse kommentarer rakte længere end til blot at beskrive medlemmets egen personlige erfaring med antisemitisme i partiet.”]  

Example

In media interviews in April 2016, Ken Livingstone, a Labour Party National Executive Committee (NEC) member, made reference to social media posts made by Naz Shah MP.

Naz Shah’s posts included a graphic suggesting that Israel should be relocated to the United States, with the comment ‘problem solved’, and a post in which she appeared to liken Israeli policies to those of Hitler. Naz Shah apologised for her comments in Parliament and conceded that they caused ‘upset and hurt to the Jewish Community’.

Ken Livingstone repeatedly denied that these posts were antisemitic and Investigation into antisemitism in the Labour Party sought to minimise their offensive nature. In his denial, Ken Livingstone alleged that scrutiny of Naz Shah’s conduct was part of a smear campaign by ‘the Israel lobby’ to stigmatise critics of Israel as antisemitic, and was intended to undermine and disrupt the leadership of Jeremy Corbyn MP.

We have taken into account Ken Livingstone’s right to freedom of expression, which is protected by Article 10 of the ECHR. Article 10 is relevant when Labour Party members, for example, make legitimate criticism of the policies of the Israeli government, as we explain above. The comments made by Naz Shah went beyond legitimate criticism of the Israeli government, as she acknowledged, and are not protected by Article 10. Neither is Ken Livingstone’s support for those comments.

Example

In April 2019, Pam Bromley posted on Facebook: ‘Looks like fake accusations of AS [antisemitism] to undermine Labour just aren’t working, so let’s have Chris Williamson reinstated’. On 15 December 2019, she posted on Facebook about Jeremy Corbyn: ‘My major criticism of him – his failure to repel the fake accusations of antisemitism in the LP [Labour Party] – may not be repeated as the accusations may probably now magically disappear, now capitalism has got what it wanted’.

Oversat:

[I interviews til medier refererede medlem af Labours forretningsudvalg (NEC) Ken Livingstone i april 2016 til et opslag på de sociale medier foretaget af Labour parlamentsmedlemmet Naz Shah.

Her foreslog Naz Shah på en grafisk illustration, at Israel skulle omplaceres (fra sin nuværende beliggenhed) til De Forenede Stater med den kommentar, at så var ’problemet løst’ og hvor hun satte lighedstegn mellem Israels politik og Hitlers. Naz Shah undskyldte for sine kommentarer i Parlamentet og indrømmede, at de havde ’forårsaget opstandelse og skade i jødiske kredse’.

Ken Livingstone benægtede gentagne gange, at disse opslag var antisemitiske og en undersøgelse i Labour forsøgte at bagatellisere deres krænkende natur.

I sin benægtelse (af kommentarernes antisemitiske sigte] antydede Ken Livingstone, at en granskning af Navad Shahs adfærd var led i Israel-lobbyens forsøg på at stigmatisere kritik af Israel som antisemitisk og havde til hensigt at undergrave og ødelægge parlamentsmedlemmet Jeremy Corbyns lederskab.”

Vi har taget højde for Ken Livingstones ret til ytringsfrihed, som er beskyttet i artikel 10 i ECHR. Artikel 10 er relevant for medlemmer af Labour, når de f.eks. fremfører kritik af den israelske regerings politik. Navad Shahs kommentarer gik imidlertid langt ud over en legitim kritik af den israelske regering, som hun også selv erkendte og er beskyttet af artikel 10 i ECHR. Det gælder også for Ken Livingstones støtte til hendes kommentarer.

Andet eksempel:

I april 2019 postede Pam Bromley på Facebook: Det ser ud til, at falske beskyldninger om antisemitisme med henblik på at undergrave Labour bare ikke virker, så lad os genoptage Chris Williamson som medlem af Labour.

15. december 2019 postede hun på Facebook om Jeremy Corbyn: Min største kritik af ham – hans manglende tilbagevisning af de falske beskyldninger for antisemitisme i Labour - vil formodentlig ikke gentage sig - da beskyldningerne på magisk vis vil forsvinde, nu da kapitalismen har fået hvad den ønsker [nu da Keir Starmer har overtaget ledelsen i Labour efter Jeremy Corbyn].”    

Equal and Human Rights Commission tager i sin rapport udgangspunkt i en definition af ”antisemitisme” taget fra det IHRC (International Holocaust and Remembrance Commission).

Denne definition af ”antisemitisme” er som oven for anført yderst tvivlsom og omstridt.

I et interview med Deutschlandfunk påpeger den tyske historiker Michael Wolffsohn  således det problematiske i definitionen af ”antisemitisme”.

Wolffsohn bliver af intervieweren bedt om at forklare begrebet i 3-4 sætninger og siger:

Begrebet er så udflydende og svært anvendeligt. Er man antisemit, er man mod semitter.

Og som bekendt er det ikke kun jøder, som er semitter. Dvs. at når nogen er antisemit - og dermed som oftest rettet mod jøder - så er han automatisk også mod arabere.”

https://www.deutschlandfunk.de/antisemitismus-der-begriff-taugt-nicht.886.de.html?dram:article_id=423928

Begrebet ”antisemitisme” er således malplaceret i denne sammenhæng.

Labours venstrefløj kan ikke med nogen ret kaldes ”antisemitisk”. Labours venstrefløj hader hverken jøder eller arabere, men fremfører blot en berettiget kritik af den israelske stat og dens indenrigs -og udenrigspolitik.

Anklagerne om ”antisemitisme” rettet mod jøder i Labour er således uberettiget og falske.

Labours højrefløj fører et falsk argument i marken om ”antisemitisme” rettet mod jøder i Labour.

De falske anklager om venstrefløjens ”antisemitisme” bruges som skalkeskjul for et politisk opgør med venstrefløjen i Labour.

Højrefløjen i Labour har (for en tid?) tilbageerobret magten i partiet med henblik på at gøre partiet mindre socialistisk og mere pro-kapitalistisk.

Det er sandheden i historie om venstrefløjen Labours angivelige ”antisemitisme”.

Danske medier.

At danske medier velvilligt rider med på højrefløjen i Labours falske anklager om ”antisemitisme” vidner en kommentar i borgerlighedens hoforgan Weekendavisen, 13. november.

Under kommentaren: ”For the many, not the Jew” (spiller på Corbyns slogan “Not for the few, for the Many”) hudfletter Klaus Wivel Jeremy Corbyn og venstrefløjen I Labour.

Wivel godtager ukritisk Kommissionens rapport om ”antisemitisme” i Labour. Bjørnvig harcelerer imod den danske venstrefløj for dens støtte til den ”antisemitiske” Jeremy Corbyn.

Ifølge Wivel har Corbyn et langt ’synderegister’.

I 2012 skal Corbyn have støttet en kunstner, som stod bag et vægmaleri på en husmur, hvor han afbildede ”jøder som bankfolk med krogede næser, der tjener penge på ryggen af klodens mange fattige”.

Corbyn skal offentligt have optrådt ” i selskab med Holocaust-benægtere og grasserende antisemitter og har også vist varme følelser over for islamister, hvis antisemitiske sindelag han delte.

Palæstina har altid været Corbyns hjertesag. Også repræsentanter for Hamas oh Hizbollah har han kaldt sine ”venner”. Hamas arbejdede for ”social retfærdighed” forklarede han ved en konference i London i 2009 - som kæmpede Hamas og Labour den samme kamp.”

Klaus Wivel begår journalistens klassiske synd ved ikke at gå til primærkilderne, men i stedet forlade sig på andenhånds-kilder.

Wivel refererer til en artikel i det britiske centrum-venstre dagblad Guardian - og tror sig således dækket ind.

Princippet om at gå tilbage til primærkilder gælder også for journalister, som det gælder for historikere.

Henvisning til sekundær-kilder er ikke nok, hvis man vil føre bevis for sine påstande.

Bjørnvigs kommentar til Labours ”antisemitiske” holdninger hæver sig således ikke over niveauet i den værste britiske tabloidpresse.

https://www.weekendavisen.dk/2020-46/samfund/for-the-many-not-the-jew

https://www.weekendavisen.dk/2020-45/samfund/farvel-til-projekt-corbyn