06-04-2020

Forhastet hastelovgivning.

Det haster, når en truende katastrofe står for døren. Det uanset om det er en forestående krig, en naturkatastrofe eller som nu en verdensomspændende epidemi (pandemi).

Befolkningen forventer, at dens valgte repræsentanter handler.

Handler i nødværge for at hindre massedød af Corona-virus.

Så vidt, så godt.

Den danske Grundlov af juni 1849 foreskriver, at al lovgivning bør foregå på følgende måde:

Regeringen fremlægger sit lovforslag i Folketinget. Dernæst drøfter Folketingets medlemmer regeringens lovforslag.

Inden lovforslagets fremsættelse i Folketinget forelægges det ofte for interesseorganisationer uden for Folketinget, som måtte have interesse i eller berøres af lovforslaget.

Efter denne høringsfase fremsætter regeringen sit forslag i Folketinget.

Lovforslaget drøftes af to omgange (1. og 2. behandling) for at give Folketingets medlemmer god tid til at overveje og drøfte lovforslaget - og udøve deres parlamentariske kontrol med den udøvende magt (regeringen).  

Grundlovens fædre tænkte rigtigt, da de i 1849 foreskrev, at lovgivningsprocessen skulle være grundig og de vedtagne love være velovervejede.

I tider med alvorlige katastrofer som en foranstående krig, naturkatastrofer eller som nu en alvorlig og omfattende virus, kan et regeringsflertal beslutte at afkorte den politiske beslutningsproces.

Den langsommelige om omstændelige lovgivningsproces sættes ud af kraft.

Høringsprocessen springes over. Folketinget få ikke tid til at lovbehandle regeringens lovforslag som foreskrevet i Grundloven.

Folketinget reduceres til et ekspeditionskontor for den siddende regering.  

Med andre ord: demokratiet er sat ud af kraft.

Det er set masser gange i historien. Også i Danmark, dog ikke i nyere tid.

Konseilspræsident J. B. S. Estrup sendte i forrige århundrede (1800-tallet) Rigsdagen hjem og lavede ”provisoriske love” uden om Rigsdagen.

I 1940 besatte Hitler-Tyskland bl.a. Danmark og Stauning-Munch- (socialdemokratisk-radikale) regeringen bøjede sig og parerede ordre.

Den siddende socialdemokratiske mindretalsregering (med parlamentarisk støtte fra Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) har siden 11. marts 2020 gennemført 3 hasteindgreb i et forsøg på  at bekæmpe den omsiggribende Coronavirus. (11. 15. og 25. marts)

Alle 3 indgreb er foregået i huj og hast. Ingen høring af nogen parter uden for Folketinget.

Lovgivningsprocessens foreskrevne behandlinger har formelt været overholdt, men reelt ikke fundet sted.

Kun få medlemmer af Folketinget var til stede under den summariske behandling af de 3 hastelove.

Folketinget blev reduceret til et rent ekspeditionskontor for den udøvende magt (regeringen).

Hverken den udøvende eller den lovgivende magt gav embedsværket tid til at tage stilling til de 3 hastelove.

Sundhedsmyndighederne fik mindre end 1 døgn til at tage stilling til lovene.

Med andre ord: den demokratiske beslutningsproces er sat ud af kraft.

Regeringen begrunder sin hastelovgivning med situationens alvor - og at den handler i almenvellets interesser.

Og at der sat udløbsdato på hastelovene. En udløbsdato som kan revideres efter regeringsflertallets behov.

I tiden efter sidste valg til Folketinget har statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) foretaget en magtkoncentration i centraladministrationen.

Knap så loyale embedsmænd og kvinder i ministerier og styrelser har fundet andre græsgange.

Mette Frederiksens udpegede ministre har ansat loyale spindoktorer og kommunikationsmedarbejdere i deres ministerier.

Så måske det bare er socialdemokratisk stil.

Noget kunne tyde på det.

6. april 2020 kunne Jyllands Posten bringe et læserbrev fra en erklæret socialdemokrat.

Cand. musicae Kristian Marstal skriver bl.a:

”…Magtfuldkommenhed er så at sige præmissen for, at masserne kan styres, så alle borgere efterlever de nødvendige levevilkår, som sundhedsstyrelsen sagligt og nøgternt påkræver. Jeg vil vove den påstand, at pressens kritiske tilgang er en patologisk vane fra det, man kan kalde normaltilstanden i nationen. Og den skal naturligvis indfinde sig igen, når toget er tilbage på sporet, men indtil da burde det være comme il faut, at stridsøksen fra den fjerde statsmagt lægges på hylden til fordel for en enkelt stringent kommandovej fra ministrene og ind i folkets stuer.

… Demokratiets vagthunde må for en tid træde tilbage i geled i en stund, hvor effektivitet over kort tid er det påkrævede.”

Socialdemokraten Kristian Marstal må således undskylde, at jeg formaster mig til at kritiserer regeringens forhastede lovgivning og beskylder den for udemokratiske tiltag.

Historien skræmmer mig imidlertid.

Jeg håber ikke regeringens hastelove vil friste den til at forlænge dem på ubestemt tid som i andre lande i Europa - nu som før i historien.

 

Kilder:

Rytgård, Seidelin og Hjøllund: ”Eksperterne har ikke haft meget at sige. Ja, man kan vel nærmest sige, at der er kørt over”. Jyllands Posten, 6. april 2020.

https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE12058583/saa-kort-tid-fik-soeren-brostroem-og-co-til-at-vurdere-vidtgaaende-hastelove/

Kristian Marstal: Demokratiets vagthunde må træde tilbage. Jyllands Posten, 6. april 2020.