05-02-2019

Region Sjælland - god forvaltningsskik?

12. december 2018 måtte sygehusdirektør Vagn Bach Ringsted Sygehus, udsende en pressemeddelelse, hvori han gjorde opmærksom på, at hundredvis (det rigtige tal: 2.600) af kvinder, som var indkaldt til undersøgelse for brystkræft på Ringsted Sygehus, ikke havde fået foretaget de undersøgelser, som de retteligen burde havde fået.

I hundredvis af kvinder var ved en beklagelig fejltagelse ikke blevet ordentligt og grundigt for brystkræft ved efterfølgende palpation og ultralydscanning, men havde kun fået en mammografiundersøgelse.

Ringsted Sygehus havde dermed ikke fuldt de nationale faglige retningslinjer for undersøgelse af brystkræft.

Ringsted Sygehus havde egenhændigt opfundet sine egne retningslinjer. Kun hvis et røntgenbillede viste tegn på brystkræft, fik de foretaget yderligere undersøgelser.

Sygehusdirektøren kunne i sin pressemeddelelse oplyse, at sygehuset havde gennemgået 2.600 kvinders undersøgelser fra 1. januar 2016 til 24. maj 2017, hvor en ny ledende overlæge på Radiologisk Afdeling var blevet ansat.

Pressemeddelelsen kunne også oplyse, at 735 kvinder ad de 2.600 skulle igennem en ny og mere omfattende undersøgelse.

Efter at 343 kvinder var blevet genundersøgt, havde man fundet 7 kvinder med kræft.

Sygehusdirektøren skrev i pressemeddelelsen, at han dybt beklagede den situation, som sygehuset havde bragt de implicerede kvinder i - og at han ikke kunne undskylde det nok.

 

Hvad sygehusdirektøren glemte at fortælle sine klienter.

I sin pressemeddelelse undlod sygehusdirektør Vagn Buch at nævne, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde bedt Ringsted Sygehus om at oplyse navnene på det ledende personale på Radiologisk Afdeling med henblik på at rejse en eventuel tilsynssag.

Han oplyste heller ikke om, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde truet Ringsted Sygehus med at udstede et påbud, hvis Ringsted Sygehus ikke gav de implicerede kvinder korrekt information om den alvorlige baggrund for, hvorfor de var blevet indkaldt til en ekstra undersøgelse.

Sygehusdirektøren havde flere undladelsessynder på sin samvittighed.

Han undlod at gøre de pågældende kvinder opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed mente, at Ringsted Sygehus havde bragt patientsikkerheden i fare.

Sygehusdirektøren undlod ligeledes at informere om, at den valgte fremgangsmåde ved brystkræftundersøgelserne var godkendt af sygehusets ledelse.

Jyllands-Posten kan citere fra en skrivelse fra en ledende overlæge på Radiologisk Afdeling, hvoraf det fremgik, at formålet med mammografiundersøgelserne var at ”spare lægetid og undersøgelsestid” for dermed at kunne undersøge flere kvinder per dag, og at prisen for dette var, at ikke alle kvinder fik alle tre typer undersøgelser.

På denne måde dækkede Radiologisk Afdeling sig ind overfor sygehusets ledelse, som hermed vidste besked med konsekvenserne af beslutningen om kun at give kvinderne mammografi.

Den ledende overlæge på Radiologisk afdeling kunne have stoppet den mangelfulde behandling på Ringsted Sygehus i december 2016, hvis han havde orienteret sygehusets ledelse, hvilket han undlod.

Derimod orienterede pågældende overlæge i en skrivelse fra december 2016 Styrelsen for Patientsikkerhed om den mangelfulde og fejlagtige behandling.

Heller ikke i marts 2017, da ledende overlæge på Radiologisk Afdeling Erik Ingvar Mars blev udnævnt til specialeansvarlig chef på afdelingen orienterede han sygehusets ledelse om afdelingens fremgangsmåde.

Sygehusdirektør Vagn Bach oplyser, at han først fik kendskab til den fejlagtige fremgangsmåde i januar 2018.

Tidsrummet fra december 2016 til januar 2018 blev således ikke udnyttet til genindkaldelse af kvinder, som skulle have været undersøgt ordentligt for brystkræft.

Ledende overlæge på Radiologisk Afdeling Erik Ingvar Mars’ skrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed 21. december 2016 var foranlediget af en klage, som en patient havde indbragt for Styrelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed afviste den ledende overlæges begrundelse for afdelingens praksis.

Tilsyneladende fandt ingen af afdelingens 60 ansatte og ca. 11 speciallæger grund til at foretage en ’bekymringshenvendelse’ til hverken sygehusets ledelse eller til Styrelsen, som kunne have stoppet den ulovlige praksis.

Det viser sig, at Radiologisk Afdeling havde brugt den fejlagtige fremgangsmåde siden marts 2013.

Afdelingens daværende ledende overlæge Nikolai Borg Mogensen fortæller om afdelingens praksis:
Vi var de seneste mange års ressourcemæssigt yderst begrænset. Jeg sagde derfor, at de kvinder, der ud fra klinikoplysningerne i henvisningen ikke har behov for en klinisk undersøgelse og ultralyd, kan vi nøjes med at give mammografi i første omgang, og så tager vi stilling ud fra det, når vi har lavet den”.

Sygehusdirektør Vagn Bach og daværende ledende overlæge Nicolai Berg Mortensen er uenige om sygehusets ledelse var bekendt med afdelingens praksis.  

Nicolai Borg Mortensen udtaler, at sygehusets ledelse ”burde være fuldt orienteret om, hvordan vi gjorde. Vores interne retningslinjer var ikke hemmelige”.

 

Ringsted Sygehus forsøger at rette op på skaden.

Efter at Styrelsen for Patientsikkerhed havde grebet ind sendte Ringsted Sygehus et brev til foreløbig 503 kvinder med tilbud om at blive genundersøgt for brystkræft:

Vi har, siden din undersøgelse, udvidet vores interne retningslinjer og undersøgelser” lød begrundelsen for ”fornyet klinisk mammografi og ultralyd af brystet”.

Kun halvdelen af de 503 kvinder reagerede på brevet.

Oktober 2018 kom det Styrelsen for Patientsikkerhed for øre, at kun 265 af de genindkaldte kvinder havde reageret på undersøgelsen, skruede Styrelsen bissen på overfor Ringsted Sygehus.

Styrelsen bad nu Ringsted Sygehus om at måtte se brevet til de genindkaldte kvinder.

Efter at have set brevet, tillagde Styrelsen de uklare formuleringer i brevet grunden til, at så få kvinder havde reageret.   

Styrelsen krævede nu at få udleveret navnene på de personer, som havde ledet Radiologisk Afdeling siden 2013.

Styrelsen ville undersøge, om der var grundlag for at rejse en tilsynssag. Styrelsen truede ligeledes Ringsted Sygehus med et påbud, hvis ikke det straks omformulerede sit brev til de genindkaldte kvinder.

Styrelsen påbød Ringsted Sygehus om at formulere sig uden omsvøb og ikke forsøge at dække over sin fejlagtige praksis.

 

Brevet fra Ringsted Sygehus i strid med god offentlig forvaltning.  

Teksten var ”faktuelt forkert og vildledende” fastslog Styrelsen.

Professor i jura og ekspert i offentlig forvaltning Steen Bønsing udtaler:

Myndigheder skal tone rent flag, så borgerne er velinformerede og med på, hvorfor de bliver kontaktet. I denne sag ser det ud som om man har bagatelliseret situationens alvor og forsøgt at pakke det ind, at man har handlet i strid med reglerne”.

Sygehusdirektør Vagn Bach afviser, at sygehuset skulle have handlet i strid med god offentlig forvaltningsskik.

Ifølge chefjurist Karen Vibeke Andersen, Region Sjælland var det den nu tidligere stabschef Kristian Fevejle Andersen som var ansvarlig for brevets udformning.

Kristian Fevejle Andersen kom i august 2015 til Region Sjælland fra en stilling vicedriftschef i Region Hovedstaden.

I Region Sjælland varetog han stillingen som stabschef for de 3 sygehuse i Slagelse, Næstved og Ringsted.   

Kristian Fevejle Andersen fik i august 2018 job som Direktør for Forretningsudvikling i den private hospitalskæde Hamlet-Aleris.

https://www.linkedin.com/in/kristian-fevejle-andersen-79837210/?originalSubdomain=dk

I april 2016 kunne Region Sjælland på sin hjemmeside fortælle, at sygehusene i Slagelse, Ringsted og Næstved i 1. kvartal af 2016 lå helt i top med behandlings -og udredningsgarantier.

Stabschef Kristian Fevejle Andersen udtalte ved den lejlighed:

”Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse opfylder målene for udredningsgarantien med 100 procent i de første tre måneder af 2016.

"Jeg synes, at det er fantastisk flot og et bevis på, at vi ved en fælles indsats hurtigt og effektivt har kunnet omstille vores arbejdsgange og sikre hurtig, effektiv og korrekt udredning og behandling i ambulatorierne, siger stabschef på de tre sygehuse”, Kristian Fevejle Andersen.

https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/I-top-med-udredningsret-og-behandlingsgaranti-.aspx

 

Kilde:

Morten Pihl og Tea Krogh Sørensen: Svigt på svigt på sygehuset - kræftsyge kvinder ofret i spareiver. Jyllands-Posten 3. februar 2019.