12-10-2018

Satspuljemidler - som at fodre hunden med dens egen hale.

Ikke alle danske borgere tjener deres egne penge, men lever af en såkaldt overførselsindkomst.

Det gælder f.eks. folkepensionister, førtidspensionister og unge på uddannelsesstøtte.  

Årligt udbetaler det offentlige 130 mia. kr. i folkepension, 140 mia. kr. i førtidspension og 2,5 mia. i uddannelsesstøtte.

https://dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/offentlige-finanser/offentlig-forvaltnings-udgifter-og-indtaegter

Hvorledes reguleres overførselsindkomster?

Det bestemmer lov om regulering af overførselsindkomster senest fornyet i 2003.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5441

Loven bestemmer, at disse skal følge den generelle lønudvikling i samfundet.

Loven bestemmer, at der skal fratrækkes en vis procentdel af den generelle lønudvikling.

Overførselsindkomster reguleres altså ikke fuldt ud, kun delvist.

Reguleringssatsen opgøres med udgangspunkt i lønudviklingen to år bagud.

Alt andet lige vil det sige, at overførselsindkomster får et vist efterslæb i forhold til den almindelig lønudvikling i samfundet.

De sakker med andre ord bagud i forhold til lønindkomsterne.

Ikke nok med det.

Det beløb - som modtagerne af overførselsindkomster ikke får udbetalt - samles op i en pulje.

Denne pulje penge benævnes satspuljen.  

Partierne bag satspuljen indgik i 1990 et forlig om fordeling af disse puljemidler.

https://da.wikipedia.org/wiki/Satspuljen

 

Kun Enhedslisten deltog ikke i forliget.

Siden 1990 har forligspartierne uddelt de overskydende midler fra satspuljen til ”gode formål”.

I årene 2018-2021 vil partierne uddele 3 mia. kr. til ”værdigt trængende”.

Til personer uden for arbejdsmarkedet, hjemløse, udsatte familier, svage ældre, psykisk og kronisk syge, til civilsamfundsorganisationer og til integration.

https://www.regeringen.dk/nyheder/satspulje-2018-aftaler/

 

Hunden og dens hale.

Satspuljemidlerne udbydes til udsatte grupper af befolkningen - og forligspartierne kan i enighed fremstå som de glade givere.

Forligspartierne burde måske oplyse de værdigt trængende om, at midlerne er hentet et andet sted fra.

De glade givere henter nemlig gaverne fra satspuljemidlerne.

Hunden fodres med andre ord med sin egen hale.

Elegant, men ikke særligt sympatisk.

 

Snyd med udbetalingen af satspuljemidlerne.  

Næste kapitel handler om, hvorledes satspuljemidlerne rent administrativt bliver udbetalt til modtagerne.

Når beløbet på baggrund af en opgørelse er fastsat, melder de enkelte ministerier ud, hvilke grupper man især ønsker at begunstige.

Socialstyrelsen står for den praktiske administration af midlerne til de udsatte grupper.

Civilsamfundsorganisationer indgiver ansøgninger om tildeling af tilskud.

https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/FordeltePuljer.aspx

En betroet medarbejder i Socialstyrelsen er nyt blevet grebet i at svindle med udbetalingen af midlerne.

I stedet for at udbetale de ubetalte satspuljemidler til de omtalte særligt udsatte grupper af befolkningen, har pågældende medarbejder puttet dem i egen lomme.

Det passer sig ikke for et samfund som det danske, som praler med en høj standard i den offentlige forvaltning.  

De ansatte i den offentlige forvaltning har en høj moral og lader sig normalt ikke friste af en lejlighed til at stikke offentlige penge i egen lomme.

Personlig berigelse er ikke del af dansk forvaltningsskik.

Derfor er bedrageriet i Socialstyrelsen indtil videre atypisk - og må tilskrives en enkelt medarbejders dårlige moral.

Pågældende medarbejdere var ifølge ministeriets departementschef en ”betroet medarbejder” - og havde i mange år beskæftiget sig med udbetaling af satspuljemidler.

Lad os håbe, at denne sag ikke er begyndelsen til en stribe af lignende sager om offentligt ansatte, som ser sit snit til at snyde de dårligst stillede borgere - og putte pengene i egen lomme.

Det ville stride mod god forvaltningsskik i den offentlige forvaltning - og være en uheldig udvikling.

Lad os håbe, at den pågældende medarbejder blot har været et råddent æble i en ellers sund organisme.