05-10-2018

Dansk landbrug dybt forgældet.

Det ser ikke godt ud for dansk landbrug.

Det primære erhverv er dybt forgældet.  

Ifølge landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevarer skylder organisationens medlemmer 337,5 mia. kr.

Landbrug og Fødevare har opgjort landbrugets aktiver til 581, 9 mia. kr.

Gælden udgør således 58 % af erhvervets aktiver.

file:///C:/Users/Palle%20Bo%20Nielsen/Downloads/3-landbrugets-oekonomi-og-indtjening%20(1).pdf

Landbrug og Fødevare opgør det gennemsnitlige driftsresultat pr. bedrift efter aflønning af ejer til -220.000 kr.

Der er altså intet overskud på den enkelte bedrift.

Og vi må konkludere, at det ikke kan betale sig at drive landbrug i Danmark.

  

Landbruget som erhverv.

Landbruget hører til de primære erhverv. Det kom så at sige først i den historiske udvikling - før industri, handel og service.

Mange danskere forbinder Danmark med landbrugsdrift og med opdyrkede landbrugsarealer.

Langt den største del af Danmarks areal er opdyrket (mere end 80 %) og bruges som landbrugsjord.

Dansk landbrug består af ca. 40.000 bedrifter, som fortrinsvis er ejet af enkeltpersoner (86 %).

Ca. hver fjerde brug (ca. 15.000) er et husdyrbrug (med køer, svin og andre husdyr).

To ud af tre brug ligger i Jylland.

 

Svineproducenter.

Antallet af brug med svineproduktion er ifølge Miljø -og Fødevareministeriet i løbet af de sidste 10 år faldet fra 3.800 til 2.242.

Der findes 34 økologiske svineproducenter, hvilket udgør 1 %

Dette er forsvindende lidt i forhold til antallet af konventionelle svineproducenter.

Det går de få økologiske svineproducenter godt.

Deres driftsoverskud er 3 gange større end hos de konventionelle svineproducenter.

Danske svineproducenter producerer mange svin.   

I alt blev der i 2017 slagtet 17,5 mio. svin, hvilket dog var et fald fra 2014 (23 mio.).

Danmark har ikke siden begyndelsen af 1960’erne kunnet betegnes som et landbrugsland.

Hverken regnet i antal beskæftigede i landbruget (ca. 40.000) eller regnet efter erhvervets bruttofaktorindkomst er landbruget længere særligt stort.

Landbrugets organisationer har længe påberåbt sig erhvervets store andel af landets samlede eksport som grund til at tillægge det en stor betydning for landets samlede økonomi.

Landbrug og Fødevare opgør værdien af eksporten fra ”fødevareklyngen” til 166 mia. kr.

Lad os koncentrere os om svineeksporten.

Værdien af svineeksporten udgjorde i 2017 26,2 mia. kr. svarende til 3,9 % af den samlede eksport.         

I 2017 eksporteredes 14,2 mio. svin til udlandet (fortrinsvis til Tyskland og Polen).

https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=31389

 

Landbrugsdrift er foruden markedets betingelser underkastet naturens luner.

Faktorer som tørke og faldende svinepriser indvirker på erhvervets indtjening.

Senest har Folketinget bevilget landbruget ekstra 380 mio. kr. i støtte.

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/dansk-landbrug-faar-hjaelpepakke-til-380-millioner-kroner/

 

Dagbladet Jyllands Posten kunne torsdag 4. oktober fortælle, at landbruget i 2018 forventes at komme ud med et underskud på 7 mia. kr.

Landbruget har længe suget på lappen - og overlever kun i kraft af den støtte som erhvervet kan få fra den Europæiske Union (EU).

Jyllands Posten oplyser, at erhvervet i årene fra 2012 til 2016 har modtaget 36 mia. kr. fra EU.

De 380 mio. kr.  i ekstra støtte fra den danske forslår som en ”skrædder i helvedet”.

En gang var de fæstebønder, som havde fæstebrev på at skulle yde hoveri (arbejdspligt) på herremandens mark.

Dagens landmænd er ikke fæstebønder længere, men ikke desto er de bastet og bundet af deres enorme gæld til deres kreditorer i banker og realkreditinstitutioner.

De skal være heldige, hvis de nogen sinde kommer ud af deres enorme gæld.

De lever på kreditorernes nåde og fromme.    

 

Kilder.

https://dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/husdyr

https://dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/bedrifter

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp

https://dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=31398file:///C:/Users/Palle%20Bo%20Nielsen/Downloads/2018-03-14--eksporten-2017.pdf